ALICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Alıcı Üyelik Sözleşmesi ("Alıcı Sözleşmesi"), Altınkent Mah. İbni Sina Cad. No.9/10 Başiskele/KOCAELİ adresinde mukim Eda Bilişim Teknolojileri ile Web Sitesi'nde üye olan Alıcı arasında, Eda Bilişim Teknolojileri tarafından Web Sitesi'nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden "Alıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Alıcı, Alıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: "Alıcı" üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Eda Bilişim" tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Kullanıcı / Kullanıcılar: Web sitesine erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Web sitesi: www.edabilisim.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen "Eda Bilişim “in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler “ini sunduğu web Web sitesi.

Üye/Üyeler: Web sitesine üye olan ve Web sitesinde yer alan içerik, uygulama ve Hizmetler'den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Alıcı: "Web sitesi" üzerinde "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi "Üye".

Satıcı: "Web sitesi" üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi "Üye".

Bayilik: "Satıcıların, kendileri tarafından sağlanan birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin ilanları kendileri için özel olarak ayrılan bir bölümde yayınlayabilme imkânına ve "Eda Bilişim Teknolojileri" tarafından belirlenen diğer imkânlara sahip olabilecekleri, detaylı özellikleri Web sitesinin ilgili bölümünde belirtilen ve "Web sitesi" üzerinden sağlanan "Hizmet".

Üye Sayfası: Alıcının Web sitesi nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece "Alıcı" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Alıcı" üyeye özel sayfa.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Web sitesinde "Eda Bilişim" tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden "Alıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise, Web Sitesi'nde yer alan tüm "Hizmet", uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup Web sitesi nde "Eda Bilişim Teknolojileri" tarafından sağlanan "Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm "Üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin "Alıcı" tarafından kabulü ile "Alıcı" "Web sitesi de yer alan ve yer alacak olan "Eda Bilişim Teknolojileri" tarafından yapılan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Alıcılık statüsünün kazanılması için, "Alıcı" üye olmak isteyen "Kullanıcının Web sitesi de bulunan üyelik formunu Eda Bilişim Teknolojileri Kullanım Sözleşmesi'ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun "Eda Bilişim Teknolojileri" tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen Kullanıcının gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı'ya bildirilmesi ile "Alıcılık statüsü başlamakta ve böylece "Alıcı" işbu sözleşme ve Web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat "Kullanıcı" sorumludur. Alıcılık hak ve yükümlülükleri sadece "Alıcılık başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Alıcı" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Alıcılık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin "Eda Bilişim “den talepte bulunması halinde "Eda Bilişim Teknolojileri", ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir "Hizmet" için en son "Eda Bilişim'e ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının "Alıcı" hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda "Eda Bilişim “in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Alıcı, Web sitesi üzerinden sunulan hizmetleri Eda Bilişim Teknolojileri bilgilerini ve Eda Bilişim Teknolojileri'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Eda Bilişim Teknolojilerin'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Eda Bilişim'in, Eda Bilişim Hizmetleri, Eda Bilişim Teknolojileri bilgileri, Eda Bilişim Teknolojileri telif haklarına tabi çalışmalar, Eda Bilişim Teknolojileri ticari markaları, Eda Bilişim Teknolojileri ticari görünümü veya Web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

"Eda Bilişim Teknolojileri", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Web sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Alıcı" üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Eda Bilişim Teknolojileri işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alıcı tarafından Eda Bilişim Teknolojilerin'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Eda Bilişim'in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kocaeli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. EDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Alıcı", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "Eda Bilişim Teknolojileri'nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, fatura ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "Eda Bilişim Teknolojileri'nin yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.